Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 21 - Sayı 1 (Mart 1982)
Yeraltı Maden İşletmelerinde Kazı Yöntemlerinin Seçimi - The Selection Of Stoping Method İn Under Ground Mining
Sayfa 5-19 Dr. Ahmet Demirci

 ÖZET

Kazı yöntemlerinin seçimi, yeraltı maden işletmeciliğinin önde gelen bir sorunudur. Bu

yazıda söz konusu sorunun çözümü için "kâr-verim-değeri" yöntemi önerilmekte ve

genel prensipleriyle anlatılmaktadır. Adı geçen yöntem, en uygun kazı yönteminin

seçilmesi bakımından optimal-rasyonel kararların verilmesinde yardımcı olabilir.

ABSTRACT

The selection öf stoping methods is an important question in underground mining. This

essay deals with the general principles of the method "Profit-Benefit-AnaJysis" and

proposes this method to the solution of the problem mentioned above. The

profit-benefit-analysis can help to make optimum-rational decisions on selection of

stoping methods.

Bantlı Konveyör Nakliyat Sistemlerinin Ekonomik ve Teknik Olarak Karşılaştırılması - The Economical And Technical Comparision Of The Belt Conveyor Transportation Systems
Sayfa 20-27 Adnan Konuk

 ÖZET_

Yeraltı ve açık işletme madenciliğinde cevher, kömür ve pasaj nakli giderleri, toplam

işletme dönemi giderlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle,

seçııeceK

olan sistem verimli, ucuz, güvenilebilir ve işletme (işçilik, enerji ve bakım-onarım)

giderleri düşük olmalıdır. Uzun mesafelere büyük kapasitelerle kesiksiz olarak malzeme

nakledebilen bantlı konveyör nakliyat sistemlerinin, bu özellikleri taşıdığı saptanmıştır.

Bu yazıda, ana nakliye hatlarında kullanılan klâsik bantlı, çelik kord bandlı ve halatlı

bantlı konveyörler kısaca tanıtılmakta; ilk yatırım, malzeme tüketimi ve bakım-onarım,

işçilik enerji giderleri gibi ekonomik karşılaştırmalarla birlikte ekleme, gürültü ve toz.

oluşumu, bantların tekneleşebilme yetenekleri ve uzama oranları gibi teknik faktörler

analiz edilerek karşılaştırılmaktadır.

ABSTRACT :

The transportation costs of ore, coal and waste, both in underground and open pit

mining, takes an important part of operating costs. Therefore, the transportation system

that is going to be selected should have a low operating cost (i.e. cost of labour, energy

and maintenance), as well as efficiency and reliability. It had been proven that, the belt

conveyors, which can have big capacities and able to transport material continuously to

long distances, have these features.

In this article, the conventional belt, steel cort belt and rope belt conveyors are briefly

described; some technical and economical features of them, such as. initial investment

costs operating costs, labor requirements, abilities to extend, noise and dust

production, are anal i zed and compared.

Schlumberger Derin Elektrik Özdirenç Değerlendirmelerinde Tagg-Ebert Yaklaşımı - Tagg-Ebert Algorithm In Interpretations Of The Schlumberger Depth Soundıngs
Sayfa 28-36 Ahmet Ercan

 

ÖZET                                                             

Tagg-Ebert yaklaşımı iki katmanlı ortamlar için Tagg‘ın geliştirmiş olduğu yönetimin çok katmanlı ortamlara uygulanışıdır. Uygulamanın her adımında üstte değerlendirilen katmanlar. Ebert bağıntıları uyarınca birlikte  yuğrularajc, elektrik akımına  karşı aynı tepkiyi veren tek, eşdeğer katmana dönüştürülür. Böylelikle, çok katmanlı her ortam ardışık Ebert ve Tagg ilkelerinin kullanımı ile iki katman kavramı uyarınca değerlendirilebilir. Katma kalınlıklar tarttıkça eğri kanatları üzerindeki çekme-itme etkisi azalacağından, sonuç duyarlığı artar.

 

 

ABSTRACT                                                               _ ^         

The Tagg-Ebert algorithm is an application of the empirical technique, developed by Tagg (1932), to the solution of the layered earth problems. At each steps of the process, interpreted layers, are mixed into single equivalent layer in accordance with the Ebert . relationship developed for the three-layered case. In this sense, a multi-layered strata may be interpreted by sequential use of the Tagg and Ebert methods.

Resolution is as same as the one obtained by the partial curve matching and the algorithm applicable to high speed computers.