Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 20 - Sayı 2 (Eylül 1981)
Açık Ocak Planlamasında İzlenecek Mantıksal Yol - The Logical İn Planning An Opencast Mine
Sayfa 5-18 H. Goergen, H. Hupp, R.D. Stoll

 ÖZET

Yazıda, acık ocak İşletmeciliği teknolojisindeki

en yenj bilgilere dayanılarak, bir

acık ocağın planlamasında izlenmesi gereken

mantıksal yol açıklanmaktadır. Gevşek

malzemeli bir açık ocak madenciliği

burada örnek olarak kullanılmıştır.

Madenin genel planına eriştirecek tüm diğer

verilerle birlikte sondajların planlanması,

bunların değerlendirilmesi, yatağın

özel haritalarının elde edilmesi konu edilerek.

Planlama aşamalarının sıralanması

sunulmaktadır A

Üst toprak. Örtü, cevher ve yantaşm belirlenmesi,

en uygun işletme sınırları, kazı ve

atıklama işlemlerinin hazırlık aşamaları da

ayrıca tartışılmaktadır.

Öte yandan, yazıda, planlamadaki adımlar

ve en uygun madencilik İşlemi için gerekenler

tanımlanmakta, ekipman secimi için

ana ölçütler (kriterler) de özetlenmektedir.

Açık Ocak İşletmeciliğinin Temel Ekonomisi (I) - The Basic Economics Of Open Pit Mining
Sayfa 19-30 R. P. Plewman

 ÖZET

Bu bildiride, yeraltı madenciliğine kıyasla,

açık ocak işletmeciliğine etki eden temel

ekonomik etmenler incelenmiştir.. «Örtü

kazı Oranı» kavramı; güvenli bir Şev acısı

verildiğinde, ocak sınırlarının saptanmasının

bir aracı olarak kullanılmış; ve belirli

bir ocak geometresi için bütünüyle ele

alınmıştır. Konu yüzeyin, yatay bir düzlem

olduğu varsayımı ile sınırlandırılmıştır.

.

Sınır tenörleri incelenmiş ve cevher stoklamanın

etkileri gündeme getirilmiştir.

Son olarak, kârların bugünkü değerlerinin

makslmizasyönü acısından Örtükazının

zamanlaması Incelenmtiştİr.

Açık Ocak İşletmeciliğinin Temel Ekonomisi (II) - The Basic Economics Of Open Pit Mining
Sayfa 31-44 J. L. Halls

 ÖZET

Bir acık ocağın ekonomik ömrü, cevheri

alabilmek İçin yapılan örtükazı maliyetinin,

cevherin çıkarılıp işlenmesiyle elde

edilecek kâra eşit olduğu, zaman sona

erer.

Ocak sınırları açısından güvenli ve dik şev

açılarının avantajları en geniş anlamıyla

bilinmektedir. Şev açısı dlkleştirlldtğinde,

ilave bir miktar cevheri de ekonomik olarak

işletme olanağı doğar ve işletmenin

ömrü de uzar. Aynı zamanda şevlerin optimumdan

daha yatık olduğu durumlarda,

şev acısının dlkleştirilmesi İşletme aşamasında

ekonomik yönden de avantajlıdır.

Yazar aynı konuda. Prof. Plewman‘in bildirisini

de okuma fırsatı bulmuştur. Plewman‘in

bildirisinde ocak sınırları iki varsayılmış

model üzerinde başabaş noktası

(break - even ; stripping ratio) baz alınarak

saptanmış; aynı zamanda şev açılarının

ekonomi üzerindeki etkisi İncelenmiştir.

Bu bildiri, Plewman‘in tezini daha da

genişleterek planlama, hazırlık ve İşletme

aşamasında şev açısı diktiğinin, acık ocak

işletme ekonomisine etkilerini incelemektedir.

Güvenli dik şev açılarının maden ömrü boyunca

önemli ölçüde ekonomik avantafiar

getirdiği açıktır. Kaya mekaniği çatışmalarından

elde edilen optimum şev açıları,

madenin ömrünün büyük kısmında uygun

çalışma alanı sağlama gibi nedenlerle, çok

ender olarak uygulanabilmesine karşın,

uygun bir uzlaşma yine de bulunabilir.

İlk başlarda geliştirilecek olan, sev dengegesfzllklerlni

zamanında uyaracak bir kontrol

sistemi, işletme sırasındaki şevlerin

dikleştlrltmesine yönelik şev duraylrlığı

araştırmalarında önemli bir araç olarak

görülür.

Açık Ocak Geometrisinin Optimizasyonu ve Uygulama Yöntemi - Optimizing Open Pit Geometry And Operational Procedure
Sayfa 58-88 O.K.H. Steffen, W. Holt, V.R. Symons

 Ù2EX

Herhangi bîr acık maden ocağında, kârı

en fazla kılan tek bir nihai ocak geometrisi

vardır. Madenj işietebilmenin en ekonomik

yönteminin geliştirilebilmesinde, bu

nihai ocak bilgisi önemlidir.

Bu bildiride, tipik bir tabular cevher yatağı

ve tipik bir sillndirik cevher yatağı

İCin, nihai ocak tasarımında grafiksel ve

bilgisayar teknikler anlatılmaktadır. Örtü

kazı endeksi (I) olarak bilinen bir parametre,

İşletme seçeneklerinin kârlılığını

kıyaslamak İçin önerilmektedir.

Şev açılan, işletilebilir cevher rezervini

belirler ve açık ocak planlamasının başlangıç

dönemlerinde göreceli olarak önemsizdirler.

İşletme sırasındaki ve ocağın

ömrü sonundaki şev güvenlik katsayıları

maden mühendisi tarafından dikkate alınır.

Açık Ocak Geometrisi İçin Bazı Genel Formüller - Some General Formulae For The Geometry Of Open - Cast Mines
Sayfa 89-104 H. J. Stucke

 ÖZET

Bu yazıda, açık maden ocaklarının değerlendirilmesinde,

açık ocak geometrisinin

analizi için hangi formüllerin ve yaklaşımların

yararlı olabileceklerine ilişkin öneriler

getirilmektedir.

Enstantane (instantaneous) örtü kazı oranının

hesaplanmasında «alanların oranı»

kuralının uygulanması, ve çevre uzunluğunun

fonksiyonu olarak alan ve hacim formülleri

geliştirilmiştir.

Aynca, açık maden ocaklarında cEkonomik

Taban Seviyesi» nin belirlenmesi İçin

bir yöntem anlatılmaktadır.