Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 20 - Sayı 1 (Mart 1981)
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi`nde Linyit Üretim Faliyetleri - Lignite Productions İn Eli
Sayfa 5-21 Sebahattin Gazanfer

 ÖZET

Ülkemizin içinde bulunduğu enerji darboğazının

giderilmesi açısından Ege Bölgesi

sınırları içerisinde bulunan rezervlerin ülke

yararına değerlendirilmesi amacıyla Ağustos

1978 de Türkiye Kömür İstetmeleri Genel

Müdürlüğü‘ne bağlı olarak kurulan Ege

Linyitleri İsletmesi‘nîn iş hacmi, özellikle

2172 sayılı yasa ile devletleştirilen sahalarla

birlikte önemli ölçüde artmış bulunmaktadır.

Halen Müesseseye bağlı olarak Soma, Yatağan

ve Aydın olmak üzere üç üretim bölgesi

bulunmaktadır. Bu bötgeterden Soma

ve Yatağan‘daki üretim faaliyetleri daha

çok kurulmakta olan termik santral [arın

beslenmesine yöneliktir.

Soma Bölgesi‘nde 2172 sayılı yasa ile devralınan

şanolarla rezerv 350 milyon ton‘a

ulaşmıştır. Halen 2.000.000 ton/yıl civarında

olan tüvenan üretimin Bölgede kurulmakta

olan termik santrallarının, kurulması

öngörülen gübre fabrikası ile halk yakıtı

ve diğer sınai kuruluşların kömür gereksi

nimi hesaplandığında yıllık üretimin en az

6.000.000 ton olmasının gerektiği ortaya

çıkmaktadır. Bu düzeydeki kömür üretiminin

kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi

İçin şimdiden yoğun bir çalışma içine

girilmesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Yatağan Bölgesi‘ndeki rezervin kesin miktarı

henüz hesaplanmamış olmakla birlik

l*) Maden Yüksek Mühendisi

te 400.000.000 ton civarında olduğu tahmin

edilmektedir. Kuşkusuz bu rezervin tamamı

üretilebilir nitelikte değildir. Yatağan‘da

ve Milas yakınındaki Yeniköy‘de kurulmakta

olan termik santraitaria diğer sınat kuruluşların

ve halk yakıtı olarak piyasanın

gereksinimi olan yıllık toplamının 8.5 milyon

ton‘a ulaşmasının gerektiği saptanmıştır.

Halen 500.000 ton civarında olan

Bölge üretiminin 8.5 milyon ton‘luk düzeye

çıkar H ması plânlama, yatırım ve üretim

faaliyetlerinin sonderece uyumlu bir biçimde

yürütümünü zorunlu kılmaktadır.

Aydın Bölgesi, Şahinali ve Söke Bölümlerinin

toplam rezervi 16 milyon ton civarındadır.

Ancak söz konusu rezervin önemli

bir bölümü yeraltı yöntemleriyle üretimi gerektirmekte,

dolayısıyla yalnız halk yakıtı

ve sınai kuruluşların gereksinimini karşılama

amacıyla yıllık üretimin 300-000 ton civarında

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yazıda Ege Linyitleri İşletmesi Mü es şasesi"

ne bağlı bölgelerdeki linyit üretim faaliyetleri

açıklanmaktadır.

Sodyum Oleat`ın Kuvarsın Çok İnce Öğütülmesi Üzerindeki Etkileri - The Effects Of Sodium Oleate Upon Ultra - Fine Grinding Of Quartz
Sayfa 23-35 Dr. Muammer Öner

 ÖZET

Yüzey aktif maddelerin öğütmeye etkileri

konusundaki yayınlardan yararlanılarak,

ilgili kuramsal bilgiler derlenmiştir. Ayrıca

Sodyum Oleat‘ın kuvarsın biiyalı ve titreşimli

değirmenlerde ince öğütülmesi üzerindeki

etkileri deneysel olarak çalışılmıştır.

Çalışmada dikkatler. Sodyum Oleat

kullanılması koşullarında öğütme İnceliğinin

değişimi ve birim öğütmede harcanan

enerji konularına yöneltilmiştir. Farklı zamanlarda

öğütülen örneklerin Coulter Counter

yöntemi ile tane boyu dağılımları ve

Quantasorb ile B.E.T. yüzesoğurum özgül

yüzey alanları saptanmış, bunların net

enerji girdisi değerleri ile ilişkileri belirlenmiştir.

Sodyum Oleat eklemesinin, hem

öğütme enerjisi hem de öğütme inceliği

açısından yararlı etkileri ortaya konmuştur.

ABSTRACT

The literature on the effects of surfactants

upon grinding was reviewed. Experimental

work was done to investigate the effects

of Sodium Oleate on ultra - fine dry

grinding of quartz in laboratory bafl and

vibratory mills. Particular attention was

directed towards the extra fineness achieved

and the energy saved upon the use

of the additive. Determinations of particle

nize distribution and B.E.T, specific sur

face area on characteristic samples taken

after predetermined grinding times

were made by using Coulter Conter and

Quantasorb equipment respectively. The

accumulated data, in conjuction with the

net energy inputs to the mill, showed a

positive effect of Sodium Oleate both in

particle fineness and energy consumption

respects.