Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 18 - Sayı 3 (Eylül 1979)
Volfram Madeni Yeraltı Cevher Üretiminde Uygulanmakta Olan Kazı Yöntemi
Sayfa 3-11 Dr. Halil Köse, Dr. Ahmet Demirci

 ÖZET

Bu yazıda, arakath kazı yöntemi, önce genel prensipleri ile, daha sonra Uludağ Volfram Madeninde

uygulandığı şekli ile incelenmiştir.

Uludağ Volfram Maden yatağının büyük boyutlara ve sağlam bir yapıya sahip oluşu ve aynt zamanda

proseslerin kolay mekanize edilebilmesi bu kazı yönteminin yeraltı cevher üretiminde başarı ile

uygulanmasını sağlamıştır.

ABSTRACT

This essay deals with the general principles of the sublevel »toping and its application at Uludağ

tungsten mine.

The massive characteristics of the mine and the possibilty of mechanisation in stoping processes

enable the use of this method successfully in ore production.

Rutilin Flotasyon Özellikleri
Sayfa 12-17 Mustafa Tefek

 ÖZET

Zeta potansiyel kontak açısı, adsorbsiyon ve yüzebilirUk ölçmeleri yardımıyla rutil mineralinin

yüzey ve flotasyon özellikleri incelendi. Rutil yüzeyindeki elektriki yükün pH 6,7 değerinde sıfır

olduğu bulundu. Elektrokinetik ve adsorbsiyon ölçmelerinin kıyaslanması neticesi rutil-solüsyon

içyüzeyi açıklığa kavuşturultu. Bu neticeler HaÜimond tüpüyle yapılan yüzebilirUk testleriyle bağdaştırıldı.

Genellikle rutilin flotasyon özellikleri, hematitle kıyaslanabilir. Bu iki mineralin yüzey ve flotasyon

özellikleri birbirine çok yakındır. Bu nedenle bu minerallerin etkili bir şekilde flotasyonla ayrılmaları

zordur. Fakat sodyum ortofosfatın, anyonik flotasyonda hematiti bastırdığı bu çalışmada bulundu.

ABSTRACT

The basic studies on the surface properties and flotation characteristics of rutile were made by zeta

potential, adsorption, contact-angle and fhatabitity measurements. The zero point of charge of

rutile was found to be at pH 6,7. The combining the results of electrokinetic studies and adsoption

measurements, a clearer picture of the rutilesolution interface was observed. These findings were

correlated with the floatabitity of rutile obtained by Hallimond tube tests.

The general flotation characteristics of rutile are compared with those obtained for hematite. It is

indicated that the above two minerals have very similar surface properties and flotation characteristics.

Therefore, it is difficult to make an effective separation of these minerals by flotation.

However, it was found that sodium orthophosphate acts as a selective depressant for hematite.

Kayaçların Yenilmeden Sonraki Davranışları ve Bunun Yeraltı Kayaç Yapılarının Tasarımındaki Önemi
Sayfa 18-22 Dr. Erkin Nasuf

 ÖZET

Bu makalede yeraltmdaki kayaç yapılarının tasarımında yenilme sonrası kayaçlarm davranışının

önemi ayrmtüı bir şekilde incelenmiştir.

Sonuç olarak bu tip yapıların yenilmelerinin kontrol edilebilmesi için göz önünde tutulması gerekli

birkaç Öneri yapılmıştır.

ABSTRACT

In this article the importance of pest-failure characteristics of rocks in designing underground

structures discussed in detail.

To control the failure of these kind of structures few considerations suggested as conclusions.

Lağım Deliklerinin Delinmesinde Isıl Sondaj
Sayfa 23-26 Çağaday Odabaşı

 Yüksek ısıl enerji ile kaya ve madenlerin delinmesi

suretiyle lağım delikleri hazırlayabilmek için uzun

süredir süregelen çalışmalar günümüzde belli bir

aşamaya ulaşmış ve açık maden işletmeciliğinde

sınırlı da olsa yerini almıştır. Bu yazımızda "ISIL

SONDAJ" diye isimlendin lebi leceğimiz bu metod

hakkında, aslında bir görgü ve tecrübeye dayanmayan,

fakat bu konudaki yayınlardan ve metod bakkında

görgü ve bilgisi bulunanlardan derlenen genel

mahiyetteki bilgiler aktarılmaya çalışılacaktır.

Carol Lake İnce Demir Cevherlerinin Başarılı Olarak Gravimetrik Yöntemlerle Zenginleştirilmesi
Sayfa 27-31 Çeviren : Dr. İbrahim Çakır

 ÖZET

Carol Lake (Kanada) demir cevherleri zenginleştirme tesislerinin kapasitesinin artmiman (40 milyon

ton/yıl‘m üzerine) fazla miktarda ince demir cevherinin üretilmesine neden olmuş ve ince cevher

zenginleştirme ünitesinde Fe randımanı % 18‘e kadar düşmüştür.

Bu makalade ince demir cevherlerini kazanmak için uygulanan değişik gravimetrik zenginleştirme

yöntemleri piht tesis çalışmalarmdan elde edilen sonuçlarla karşılattırılarak tesis için Reichert

Konlaruım seçiliş nedenleri verilmiştir.