Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 17 - Sayı 3 (Eylül 1978)
Ocak Emniyet Lambası
Sayfa 5-10 Zeynel Ergin

 

ÖZET

 

Ocak atmosferinde metan varlığı ve etkilerinin bilinme»i çok önemlidir. DAVY lambasının Kullanı ma girdiği 1816 yılından beri gazlı ocaklarda ocak emniyet lambası bu nedenle kullanılmaktadır.

 

Bu yazıda ocak emniyet lambasının tanımı, lambanın testi, lambaların bakımı, kullanılması, çalış tırılması ve dikkat edilme» gereken diğer konulara önem verilmiştir.

 

 

ABSTRACT

 

The presence and the effect» of methane in the mine atmosphere is very important. Flame safety lamp» have been used for the purpose of detecting methane in gassy mine» since the DA VY lamp was put into service in 1816.

 

In the paper, considerable attention is directed to the flame safety lamp», »uch as testing of flame safety lamps, care of lamp», operation and use of lamp» and method* of detecting methane and the important precaution» to be taken.

Değişik Koşullarda Delme Performansı
Sayfa 11-14 Teuvo Grönfors

 Deliciler; yapıları nedeniyle büyük değişiklikler

gösteren çeşitli yapımcılara ait olmalarına karşın,

delik boyu, delik çapı, hava basıncı ve besleme

kuvveti gibi çalışma koşulları değişikliklerinde aynı

tepkiyi gösterirler. Değişik koşullarda sonucun

ne olacağını kestirebİlmek için kaya delmenin ana

kuralları bilinmelidir. Yazara göre umulmadık sonuç

nedeni, her zaman yakınıldığı gibi kaya değildir.

Operasyon parametrelerindeki değişiklikler

kaya delme performansını etkilemektedir. Aşağıdaki

yazıda bu soruna en önemli delme özellikleri

ve koşulların değişmesiyle bu özelliklerin etkilenmesini

aç ı ki ly ar ak yanıt vermeye çalışılmaktadır.

Yatırımlar ve Yatırımları Gerçekleştirmek İçin Kredi veren Kuruluşlar
Sayfa 15-24 M. İzzet Özerdem

 Yatırımlar, milletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel

hayatında önemli derecede değişiklikler oluşturan

olgulardır. Bu nedenle yatırımlar sadece iktisadi

değil, sosyal, kültürel ve siyasi hayatın da değişkenidir.

Artan nüfusa iş olanağı sağlamak, her geçen

gün artan gereksinimlerini karşılamak, bireylerin

milli gelirden alacağı payın miktarını artırmak için

daha çok ve verimli yatın mi ar yapmak İktisadi hayatı

yükseltmekle kalmaz, sosyal, kültürel ve siyasi

hayatın gelişmesine ve ilerlemesine de neden olur.

Yatırımların, ulusların ve bireylerin yaşamına etkisi

çok yönlüdür. Yalnızca iktisadi yaşamın değil,

sosyal ve kültürel yaşamın da gelişmesini sağlayan

harcamalar da yatırım sayılır.

Ani Metal ve Kömür Püskürmeleri
Sayfa 25-34 J. Sorbie

 Metan ve kömür püskürmeleri, eldeki bilgilere göre,

1835 yıllarında karşılaşılan bu tür olaylar ile birlikte

tanınmaya başlanmıştır. Belçika‘da kaydedilen

püskürmeler, pek çok olay ve bunların sonraki etkileri

hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. 1879

Nisan‘ının 17 sinde L‘Agrappe Ocağının 2 No.lu

panosunda meydana gelen böyle bir püskürmenin

kayıtlannda 4000 m3 kömür yer değiştirmiş ve

tahminen 3.4x105 m3 metan ocak içine boşalmıştı.

Boşalan bu gaz kuyudan yukarıya çıkarak burada

açık alevle tutuş muş,meydana gelen yangın ve

patlamalar pek çok karo binasını ve kuyu vincini

tahrip ederek, 121 işçinin ölümüne ve 11 işçinin

ise ciddi şekilde yanmalarına neden oldu.