Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 17 - Sayı 2 (Mart 1978)
Kömür Ocaklarındaki Patlamalar
Sayfa 22-37 Zeynel Ergin

 Bugün, yeraltı kömür ocaklarında patlamaların

kaynağının gazların birikmesi ve yanması

veya patlaması olduğu ve kömür tozu

patlaması ile büyük boyutlara ulaştığı bilenmektedir.

Yazıda öncelikle metan ve kömür tozu

patlamaları, nedenleri ve patlamaları kolaylaştıran

faıktörler üzeninde durulmuş daha

sonra alınması gerekfii önlemler ile demetanizaısyonun

(metandan temizleme)

nasıl uygulanacağı anlatılmıştır.

Son bölümde ise Zonguldak taşkömürü,

havzasında metan drenajı çalışmaları hakkında

bilgi a‘ktörılıma‘ktadır.

A B S T R A C T :

Today, it is known that the source of explosions

In collieries Is the accumulation

and ignition of gases or their explosion

which Is brought to larger dimensions by

following coal-dust explosion.

In the paper, the methane and coal-dust

explosious, their sources and the factors

aiding the explosions ore firstly dealt,

then, the necessary precautSons to be taken

and Uie application of de - methanization

technique are explained.

The tast section of the paper covers the

methane - dradnage system applied at the

Hard - Goal deposits of Zonguldak district.

Kömürlerin Kükürt İçeriğinin Azaltılması Yöntemleri
Sayfa 38-45 Dr. Kurt Lemke

 Ö Z E T

Hava fkirtenmesi, artric. üilkem‘izde de önemli

bir sorun haline gelmiş bulunrnaiktadur.

Yazıda, hava kirlenmesinin başlıca etkenierinden

bini olan kömürdeki (kükürt oranının

azattı I ması konusunda öneriler getirilmekte

ve özellükle cevher hazırlama

yöntemleri .He ‘kükürt Içeniğin‘in düşürülmesi

incelenerek bir okum şeması geiişttrHmefetedfr.