Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 17 - Sayı 1 (Ocak 1978)
Düşük Tenörlü Demir Cevherlerinin Zenginleştirilmesinde Köpüklü Yüzdürmenin Yeri ve Konunun Ülkemiz Açısından Önemi
Sayfa 17-31 İrfan Bayraktar

 Ö Z E T :

Ülkemizin içinde bulunduğu yerli demir

cevheri sunumundaki yetersizlik gözönüne

alındığında, düşük tenörlü-problemli

demir cevherlerinin zenginleştirilmesi

gereği ortaya çıkmaktadır.

Düşük tenörlü - problemli demir cevherlerinde

zenginleştirme açısından başarı

şansı en yüksek olan köpüklü yüzdürme

yöntemi, cevher mineralleri (hematit» götit)

ile gang minerallerinin (kuvars, kalsit,

killer ve diğer silikatlar) yüzey kimyasal

özellikleri temel alınarak incelenmiştir.

A B S T R A C T :

Considering insufficient domestic iron ore

supply of the country, brings the necessity

of the beneficiation of low-grade, iron

ores which have problems of processing.

In low-grade problematic iron ores, the

best result for getting high concentrate

could be obtained by using froth flotation

methods. For this reason, the froth flotation

methods, based upon the surface

properties of ore {hematite, goethite) and

gangue (quartz, calcite, clays, and the

other silicates) minerals, have been

reviewed.

Flotasyon Devreleri Düzenlenmesinde Ana İlkeler
Sayfa 32-40 İsmail Şenel

 ÖZET

Bir flotasyon tesisinin planlanmasında genellikle

laboratuvarda elde edilen küçük

çaptaki deneylerin sonuçları ile işe ba$

ramak gerekir. Bu sonuçların sürekli çalışan

bir devreye uygulanmaları zorunluluğu

vardır.

Günümüze değin bu konuda edinilen de

meyimler; yerleştirme, yardımcı makıinalcrın

seçimi, maıkinaların düzenlenmesi ve

taşıma sistemleri seçimi gibi hususların,

sistemden elde edilecek sonuçları belli

bir tipte flotasyon makinası seçiminden

çok dana fazla etkilediğini ortaya koymuştur.

Günümüzde kullanılan flotasyon

maıkinalarının hemen hepsi, sistem uygun

bir şekilde dengelendiği takdirde, laboratuvar

deneylerinde elde edilen sonuçları

verebilmekte ve hatta bir çok durumlarda

daha iyi sonuçlar eldesi mümkün olmaktadır.

Yazıda, flotasyon devrelerinin düzenlenmesi

konusundaki bazı fikirler tartışılacak

ve özellikle kompleks sülfitli cevherlerin

seçimli flotasyonu devreleri üzerinde

durulacaktır.

Yürüyen Tahkimat Dizaynlarındaki Gelişmeler
Sayfa 41-48 Ergin Arıoğlu

 ÖZET

İngiltere‘de, yeraltı işletme yöntemleriyle

1975 yılında yapılan üretim miktarı verilerek,

üretimin, kullanılan mokina tiplerine

ve İşletme yöntemlerine göre dağılımı verltfp

yürüyen tahkimatların üretimin artışındaki

önemi vurgulanmıştır.

Özellikle 1960 - 1975 yılları arasında yürüyen

tahkimatların dizaynrndaki ana değişiklikler

ve tekniğin son gelişmeleri tanıtılmıştır.