Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 16 - Sayı 6 (Kasım 1977)
Muğla Yatağan Linyitlerinde Uranyum Değerlendirilmesi
Sayfa 1-19 Tuncer Hepşen

 ÖZET:

Türkiye‘de 1980‘lerden itibaren Nükleer

Güç Santrallerinin kurulması düşünülmektedir.

Bu santralar için gerekli tabii uranyumun

Türkiye kaynaklarından sağlanmasına

yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı ülkemiz uranyum

cevherlerinin proses araştırması ve uranyum

üretim çalışmalarına bir katkı mahiyetindedir.

Muğla Yatağan bölgesindeki 200 milyon

ton rezervli linyitlerin küllerinde uranyumun

varlığı saptanmıştır. Bölgede 1978

terden itibaren bir termik santral kurulması

öngörülmektedir.

Amerika, İspanya gibi ülkelerde linyit ve

küllerinden uranyum üretimini sürdüren

ekonomik tesisler vardır. Bu tez çalışmasıyla

ortaya konan laboratuvar bulguları,

Yatağan bölgesi linyitlerinin küllerinden

uranyumun elde edilebilmesi konusunda

araştırmaların gerekliliğini göstermektedir

Pilot tesis kademesinde çalışılarak endüstriyel

bir tesise işletme parametreleri

hazırlanmak ve ekonomi hesaplarını yapmak

doğru bir yaklaşım olacaktır.

Afşin Elbistan Linyit Projesi
Sayfa 20-26 Ömer Ünver

 Ö Z E T

ÜÎkemiz linyit yatoklan İçinde en büyük

potansiyele sahip Afşin - Elbistan Linyitleri,

oldukça düşük kalitesine rağmen Türk

Ekonomisinin en önemli ham madde kaynağından

biridir.

Hızla artan elektrik enerjisi tüketiminin

karşılanması bu büyük potansiyelden beklenen

önemli görevdir.

Bu kaynağın geliştirilmesi yolunda ilk adımda

4x340 (1360) MW İrk elektrik santralı

ile bu santralı besliyecek kömür işletmesini

kapsayan projeye 1973 yılında başlanmıştır.

Kfôaca, Afşin - Elbistan Linyit havzası kömüre

dayalı enerji gereksiniminin önemli

boyutlara ulaştığı günümüz Türkiye‘sinde

endüstriyel gelişmenin ana unsurlarını taşımaktadır.

G.L.İ. Müessesesinde Linyit Üretim Faaliyetleri
Sayfa 27-40 Sebahattin Gazanfer

 ÖZET

Birkaç yıl önce uluslararası düzeyde ortaya

çıkan petrol bunalımı ve genel anlamda

enerji sorunu, o zamana kadar önemini

gittikçe kaybetmekte olan kömüre dikkat

ve çabaların tekrar yöneltilmesini gerektirmiştir.

Yazıda, gerek halk yakıtı olarak, gerekse

termik santralları ve diğer endüstriyel tesislerin

ihtiyacı olara‘k kullanılan linyit kömürü

üretiminde önemli payı olan Garp

Linyitleri İşletmesi Müessesesi‘ne bağlı üretim

bölgelerindeki madencilik faaliyetleri

kısaca açıklanmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Asfaltik Madde Zuhurları
Sayfa 41-51 Eran Nakoman

 ÖZET : Bu çalışmaaa, Güneydoğu Anadolu‘da

bulunan asfaltfk madde zuhurları,

oluşumları ve sınıflandırılmaları yönünden

ele alınmıştır. Zuhurların yayıldığı alanın

genel jeolojisi, asfaltik maddelerin

kimyasal nitelikleri, ekonomik potansiyelleri

kreaca gözden geçirilmiş, bilinen titanların

özelliklerine ve asfaltik maddelerle

ilgili laboratuvar çapında yapılan teknolojik

deneylere değinilmiştir.