Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 16 - Sayı 3 (Mayıs 1977)
Asfaltit
Sayfa 5-9 İlhami Alp

 1964 yılına kadar fiilen ekonomik değeri

bulunmayan asfaltit ; bu gün Doğu ve

Güney Doğu Anadolu‘nun yakacak gereksinmesine

yanıt vermek üzere Yeni Çeltek

Asfaltit işletmesince, her yıl artan bir

üretim - örtükazı (dekapaj) temposuyla işletilmektedir.

Anlatmaya çalışacağım konular M.T.A.‘-

nın dokümanlarından ve Yeni Çeltek Asfaltit

İşletmesinin çalışmalarından oluşmaktadır.

Bu konuda yardımlarını esirgemiyen M.T.A.

daki kıymetli meslektaşlarıma huzurlarınızda

teşekkürü bir borç bilirim.

Turb Yataklarının Değerlendirilmesi ve Türkiye`de Enerji Üretiminde Kullanma Olanakları
Sayfa 10-21 Gürbüz Fındıkgil

 ÖZET

Dünya ülkeleri düzeyinde en büyük gereksinimlerden

oian enerji sorununun çözümü

için bugün çeşitli ülkeler, çeşitli seçenekler

aramakta ve uygulamaktadırlar.

Bazı ülkelerde geniş turb yatakları bu cima

ç la ele alınmıştır.

Bu yazı da sırasıyla turb yataklarının oluşumu,

kimyasal ve fiziksel özellikleri, dünya

turb rezervlerinin ülkelere dağılımı, çeşitli

ülkelerin bu yataklardaki yıllık üretimleri

belirtilmekte, daha sonra turb teknolojisi

ve turb kullanım alanları anlatılmaktadır.

Son bölümde ise ülkemizdeki turb yatakları

hakkında kısa bilgi verilmekte, konunun

önemi vurgulanarak bazı öneriler

getirilmektedir.

Türkiye Enerji Sorununda Linyitin Yeri
Sayfa 22-30 Prof. Dr. Cemal Birön

 ÖZET

Dünya ve Türkiye‘de enerji birincil kay

nakları ve üretim oranları verilmekte, Türkiye

taşkömür ve Linyit üretim sahaları

ve potansiyeli açıklanmakta ve yapılabilecek

hususlar belirtilmektedir. Türkiye‘de

kömüre dönük enerjinin geliştirilmesi için

öneriler özetlenmektedir.

Türkiye`de Linyit ve Enerji Hammaddeleri ve Ülkenin Enerji Sorunlarındaki Yeri
Sayfa 31-48 Maden Mühendisleri Odası

 Bu tebliğ, ülke kömür kaynaklarına toplu

bir bakış içeriğindedir. Rezerv, üretim, tüketim

ve kullanım alanları açısından getirilen

değerlendirmeler yazısının ana bölümlerini

oluşturmaktadır. Kömür kaynağımızın

dünü ve bugünü, ülkenin ekonomik

ve politik yapısından soyutlanmadan verilmeye

çalışılmış, gelecek konusunda da

belirli yaklaşımlara gidilmiştir. Kömür dışı

enerji hammaddelerine de konu ile olan

ilişkileri nedeniyle az da olsa yer verilmiştir.