Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 15 - Sayı 4 (Temmuz 1976)
«Sub Level Caving» (Tali Etajla Göçertme) Yeraltı İşletme Metodu`nun Türkiye`deki Tatbikatı
Sayfa 1-19 Kudret Sarıcan

 ÖZET :

Türkiyemizde ilk defa, Karadeniz Bakır

işletmeleri A.Ş.‘ne ait-Küre Bakibaba bakirli

pirit cevher yatağı üzerinde Şubat -

!975 tarihinden itibaren uygulanan ve

T ürkçe olarak «tali etajla göcertme» diye

isimlendirebileceğimiz «Sub Level Caving

» yer altı işletme metodu, bilineceği

gibi bugün başta İsveç olmak üzere pek

çok ülkede uygulanmaktadır.

Madenciliğin gerektirdiği şart ve imkânlar

açısından oldukça ileri bir safhada

bulunan bu ülkelerin tatbikatlarını litaratürden

İzlemek ve bu metod hakkında teorik

bilgiye sahip olmak şüphesiz mümkündür.

Yazımızda bu metodun Türkiye‘de ki tatbikatına

yer verilmiştir. Gayemiz bilhassa

adese tipli metalik cevher yataklarında

tatbik kabiliyeti olan bu yeraltı işletme

metodunun, Türkiye‘deki uygulaması ve

sonuçları hakkında meslektaşlarımıza bilgi

sunarak, ileride bu metoda yönelme-

Kudret SARICAN (*)

Maden Mühendisi

leri halinde kendilerine yardımcı olmaktır.

"Yeraltı hazırlık çalışmalarının hemen hemen

tamamının cevher kitlesi içinde yürütülmesi,

belirli bir devreden sonra hazırlık

ve istihsal çalışmalarının müştereken

yapılabilmesi, istihsal katında tahkimat

ve ramble çalışmalarına ihtiyaç hissedilmemesi,

randımanların diğer yeraltı

metalik madenlere göre yüksek olması bu

metodun avantajlı yanlarını; göçertilen tavan

ve yantaşın belirli oranda cevhere

karışma mecburiyeti ve dolayısiyle cevher

zaiyatının diğer metodlara göre %

0-10 oranında daha yüksek olması ise,

bu metodun mahsurlu yanını teşkil etmektedir.

Metod mekanize bir çalışmaya

yöneliktir.

İş randımanı ve iş emniyeti yönünden diğer

metodlara göre daha avantajlı olan

bu yeraltı işletme metodu ile, yüksek

oranda ve daha düşük maliyette cevher

İstihsaline yönelmenin mümkün olabileceği

kanaatindeyiz.

Türkiye`de Otojen Öğütme Uygulaması
Sayfa 20-25 Zeki M. Doğan

 Cevher hazırlamada öğütme, mineral tanelerinin

serbestleşmesinde önemli bir

rol oynamaktadır. Öğütme ortamı ve enerji

tüketiminden dolayı öğütme pahalı bir

iştemdir. Öğütme ortamı olarak kullanılan

çelik bilya ve çubuk sarfiyatı bazı

hallerde toplam öğütme masrafının yarısını

geçmektedir.

Kırma ve Öğütmede Tane Dağılımı Formülleri ve Grafiksel İfadeleri
Sayfa 30-34 Çetin Hoşten

 ÖZET:

Bu yazı bazt tane dağılımı formüllerini

ve tane dağılımı analizlerinin grafiksel

sunulmaları ile ilgili yöntemleri özetlemektedir.

Formüllerin kullanilmalanndaki

sınırlamalar ve eğri uyumlaması acısından

iyilik dereceleri de yer yer tartışılmıştır.

ABSTRACT:

This article summarizes some common

size distribution equations and the

graphical presentation of size distribution

data. The limitations of the equations and

their degree of goodness as a curve - fitting

agent have been also discussed.