Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 15 - Sayı 3 (Mayıs 1976)
Tavan Saplamaları ve G.L.İ. Müessesesi Yeraltı İşletmelerine Uygulama Olanakları
Sayfa 1-13 Sebahattin Gazanfer

 Ö Z E T

Yeraltı madencilik operasyonlarının doğal bir gereği olarak yapılan kazılar sonucunda

crtaya çıkardan yeni gerilim dağılımı, çatlaklı, orta sertlikte veya yumuşak arazide kazı

geometrisine göre değişen tabaka hareketlerinin doğmasına sebebiyet verir.

Üretimin ve diğer faaliyetlerin çalışma güvenliği içerisinde gerçekleştirilmesi, söz konusu

tabaka harekeüerinm denetim ve asgarde tntnlmasiyle mümkündür. Bilinen diğer

snn‘i tahkimat türlerine kıyasla tavan saplamaları, ülkemiz madenciliğine henüz yerleşmemiştir.

Yazıda tavan saplamaları konuşa, önce kaya mekaniği açısından incelenmekte, tar

van saplama türleri açıklanmakta, türler, arasmda kıyaslama yapılmakta ve GLÎ Müessesesi

yeraltı ocaldarmda tavan saplamalannm kollanılma olan aklan üzerinde bazı düşün

çeler işlenmeğe çalışılmaktadır.

Ani Gaz ve Kayaç Püskürmelerinin Oluşumu
Sayfa 14-18 Gündüz Ökten, Orhan Kural

 Ani Gaz ve Kayaç Püskürmeleri son zumanlarda

Zonguldak Kömür Havzasında

ölümle sonuçlanan kazalarda önemli rol

oynamaktadır.

Karagedik Lavvar Tesislerinde Kapasite Arttırma Çalışmaları
Sayfa 19-32 Hüseyin Sarıçimen

 Ö Z E T :

Karagedik Lavvar Tesislerinde kapasiteyi etkileyen faktörler, 1972 -1974 yıllarındaki istihsal

doruma belirtilmiş, bn süre içinde lavlara) ku-ma-öğütme, konsantrasyon devrelerinde

ve numune alma usulündeki aksaklıkları gidermek için yapılan çalışmalar, anlatılmıştır.

ABSTRACT

The factors that control the capacity at Karagedik Milling Plant and the production

during the period of 1972 -1974 have been explained. The works done in this period for

improving the performence at Comminution concentration circuits and sampling techni

que have been outlined.

Oksitli Kurşun Çinko Minerallerinin Flotasyonu
Sayfa 33-36 Erdoğan Yiğit

 Ö Z E T :

Aşağıdaki yazıda oksitli karşım çinko cevherlerinin flotasyonu hakkında genel bilgiler

Terilmetcte olup dünyada bn çeşit flotasyonlara alt bazı önemli uygulamalar kisaca»

özetlenmektedir.

ABSTRACT :

General information concerning flotation of oxidized lead and zinc ores are given below.

Further some important applications of these flotations in the world are described also

briefly in this paper.