Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 13 - Sayı 6 (Eylül 1974)
Toz
Sayfa 13-18 Tevfik Güyagüler
Numune Alma Teorisi ve Uygulaması
Sayfa 19-31 Hüseyin Sarıçimen

 Özet

Bu makalede mineral dünyasında, rezerv

tayinlerinden laboratuar tahlillerine kadar,

her safhada karşılaşılan numune alma

problemi üzerinde durulmuştur. Laboratuar

tahlillerine tesir eden hataların niteliklerinden

bahisle, bu hataların asgarî olması için

alınması gerekli tedbirlere değinerek, numune

almada halihazırda en geçerli ve güvenilir

Gy denklemi izah edilmiştir. Denklemin

uygulanışını izah etmek için, krom cevheriyle

ilgili çeşitli problemler çözümlenerek,

denklemden nasıl faydalanılacağı gösterilmiştir.

Son olarak denklemin dayandığı

ön kabuller ve denklemin uygulanmasındaki

limitlerden bahsedilmiştir.

Farklı özellikteki materyallerden numune

alma üzerinde durarak, numune almada

kullanılan aletler, numune alma usul ve

sistemleri ve numune alırken dikkat edilmesi

gerekli hususlar izaha çalışılmıştır.

Abstract

In this article the problem of sampling

which is being met in every stage in the

mineral world, from estimation of mineral

reserves to assay analysis in laboratory,

has been considered. Discussing the kinds

of errors which affect the assay results the

precautions to be taken to render these

errors minimum have been mentioned. Gy‘s

sampling equation, the most commonly

used and reliable formulae at the present,

has been explained. To explain the aplication

of the equation various problems connected

with chromite ore have been solved

and thus how to make use of the

equation have been shown. Finally the assumptions

on which the equation is based

and its limitations have been discussed.

Discussing sampling of materials of

different physical properties, kinds of

samplers, sampling systems and the points

to be considered in sampling have been

explained.

Türkiye`nin Ege Denizi ve Akdeniz Kıta - Sahanlıklarında Petrol ve Metalik Maden Bulma Olanakları
Sayfa 32-40 Süleyman Türkünal

 Kıtasal - temel (Sosle - Continental) hakkında genel açıklamalar.

Kıtasal-temel, karaların deniz altında kalan kısmı diye tanımlanabilir. Kıtasal - te- mel‘in deniz yüzeyinden derinlikleri z önüne alındığında üç kısımdan oluştuğu ­ rülür  :

1   Kıta - sahanlığı (Plate - forme continentale),

2   Kıtasal yamaç (Talus - Continen­

tal),

3   —Okyanosal taban (Fond - Océani que).

Aşağıda sırasıyle bu üç kısmın ayrı ayrı tanımları yapılacaktır.

Kıta - Sahanlığı (Plate - Forme Conti­ nentale).

Kıta- sahanlığının; denizin derinliği, de­ niz biolojisi ve sedimantasyon yönünden birçok tanımı yapılabilir.
Adese Tipi Cevher Yatakları İçin Bir İşletme Sistemi
Sayfa 41-50 Rıfat Sarı

 özet :

Memleketimizdeki adese tipi cevher

yataklarının işletilmesi için rambleli Veya

ramblesiz muhtelif işletme metodları tatbik

edilmektedir. Bahsini edeceğimiz sistem

Türkiyedeki adese tipi metal yataklarında

henüz tatbik edilmemektedir. Ancak bir

veya; birkaç maden işletmesinde hazırlık çalışmaları

‘sürdürülmektedir, örneğin Karadeniz

Bakir İşletmeleri A.Ş. Küre (KASTAMONU)

Bakibaba maden yatağı gösterilebilir.

Detaya inmek için bu maden yatağında

yapılmakta olan çalışmalardan da bahsedilecektir.

>

Yazıda sistemin anahatları, maliyet ve

diğer metodlara nazaran fayda ve mahzurları

eleştirilmektedir.

i

SYPNOSIS :

Cut and Fill and other methods are in

current practice for the mining of lenstype

deposits in our country. The method which

we will discuss is not being used for lens

type metallic deposits yet. Only in few mining

ventures development work are under

proceeding. Bakibaba orebody of Karadeniz

Copper Works A.Ş. Küre (KASTAMONU)

could be shown as an example. To go

into details, development works in this orebody

will be discussedi.

Main features of this method, its economy,

advantages and disadvantages of it

compared to other methods will be

discussed.

Düşük Tenörlü Altın Cevherlerine Uygulanan Liç Yöntemi
Sayfa 51-56 Gülhan Özbayoğlu

 Son yıllarda altın fiatlarında görülen -

sırı derecedeki artmalar, gerek Amerika‘

da, gerekse bütün dünyada altın madenlerine

olan ilgiyi yeniden arttırmıştır. Eski

altın madenleri yeniden işletmeye açılmış,

yeni yatakların keşfi için de yoğun çalışmalara

girişilmiştir. Bilhassa eskiden işletilmesi

ekonomik olmayan düşük tenöriü cevherler,

bugün önem kazanmışlardır. Aşağıdaki

tablo altın fiatlarında görülen bu hızlı

değişmeyi göstermektedir.