Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 13 - Sayı 3 (Mart 1974)
Kayaçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Su Muhtevası ile Değişimi
Sayfa 13-16 Kemâl Güleç

 ÖZET:

Bu yazıda, kayaçların fiziksel ve mekanik

özeliklerinin su muhtevası ile değişimi incelenmiştir.

Kayaçların büyük bir kısmı poroziteli

ve çatlaklıdır. Çatlak ve boşluklara suyun girmesi

ile, taşın fiziksel ve mekanik özelikleri

değişmektedir. Yapılan araştırmalar; su muhtevasının

artması ile kohezyon, basınç direnci

ve elastisite modülünün azaldığını buna karşılık

yoğunluk, dalga hızları ve deformasyonların

arttığını göstermiştir.

Böylece, yeraltısu tablasının altında bulunan

kayaçların fiziksel ve mekanik özelikleri

ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Bu sebeple

baraj yerleri, ağır inşaat temelleri, tünel güzergâhı,

şev stabilitesi ve derin maden işletmeleri

civarında bulunan kayaçların su muhtevaları

gözönünde tutulmalı, buna göre emniyet

katsayıları seçilmelidir.

Süreksizlik Kontur Diyagramlarının İstatistiksel Yorumu
Sayfa 17-32 C. Zanbak

 ÖZET

Kaya ortamlar içinde kurulan mühendislik yapılarının stabilitelerinin kaya kitlesi  içindeki süreksizlik yüzeyleri tarafından kontrol edildiği bilinmektedir. Bu tür ortamlardan stabilité ana lizi için toplanacak veriler (1)  süreksizlik    zeylerinin konumları, (2) süreksizlik yüzeyleri nin mekanik özellikleri   olmaktadır. Bu yazıda, araziden elde edilen çok sayıdaki     süreksizlik konumları    ölçmelerinden,  çeşitli  ihtimallerle, stabilité analizinde kullanılabilecek                         yüzeylerin saptanması için bir yöntem önerilmektedir. Bu yöntem, bir bölgedeki hakim süreksizlik takım larının saptanması amacı için kullanılan kontur diyagramlarının  istatistik olarak  yorumlanması ve çeşitli  ihtimalli       süreksizlik                 düzlemlerinin saptanması işlemidir.

 

SYNOPSIS

It is a well known fact that the stabi lity of the rock foundations and   slopes  , are controlled by the discontinuity surfaces in the rock mass. The data which is to be collected in such media for the stability analysis are (1) the orientations and (2) the mechanical proper ties of the discontinuity surfaces.  In this ar ticle, a method is proposed for the determina tion of surfaces that can be used in the stabi lity with several probabilities, from the   data collected, in the field. This method is a proce dure for the interpretation of the contour diag rams In structural geology taking the theory of probability into account and to obtain the dis continuity surfaces of several probabilities.

 

Erts ve Erep Programı ve Uzay Görüntüleri Üzerinde İncelemelerde Jeoloji İlmine Getirilecek Katkılar
Sayfa 33-51 Tuncer İplikçi

 ABSTRACT:

The first Earth Resources Technology Satellite

(ERST — 1) was launched on July 23,

1972. In the seven months since it was activated,

over 34.000 scenes of the earth have been

obtained, covering all major land masses and

about 75 percent of the world‘s land area.

The purpose of the ERTS program is to

provide an assessment of remote sensing from

a satellite as a technique for inventorying and

monitoring the earth‘s resources to provide for

better management of these sources. ‘