Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 13 - Sayı 1 (Ocak 1974)
Dünyada ve Türkiyede Enerji Üretiminde Kömürün Yeri ve Geleceği
Sayfa 11-25 T.K.İ.

 Endüstriyel devrimden bu yana, insanoğlunun

refah ve gelişmişliği, bulunduğu toplumun teknik

düzeyine bağlı bir şekilde inkişaf etmiştir. Teknik

düzeyin gelişmesi ise, büyük ölçüde bol ve ucuz

enerji temini ile mümkün olmaktadır. Endüstriyel

devrimin ilk dönemlerinde, birincil enerji hammaddesi

olarak kömür üretilmekte idi. Bu üretimin büyük

bir kısmı, devrimin kaynağı olan Avrupada yapılmaktaydı,

örneğin, 1900 yılında, Dünyada birincil

enerji tüketim miktarı 762 milyon ton kömür eşdeğeri

iken bu miktarın % 52 sini teşkil eden 396 milyon

ton eşdeğer kömür Avrupada tüketiliyordu. Endüstriyel

devrimin diğer kıtalara sıçraması ile insan

yaşantısında büyük değişiklikler olmuş ve enerji

üretim ve tüketimindeki artışlar tahminlerin çok üstünde

gerçekleşmiştir.

Toryum
Sayfa 27-34 A. Akar, L. Özmerih
Tuz : Pazar Durumu
Sayfa 35-50 İ. Kallioğlu, G. Uslu
Otojen Öğütme
Sayfa 55-57 G. Ateşok

 SUMMARY :

Autogenous batch grinding tests were performed

in Laboratory — scale tumbling mills with magnetite,

Limestone and sandstone pebbles. The Influence

of pebble size, feed size, mill speed and

loading, and grinding time on the fineness of grinding

was investigated. Comparisons were made

with the results from ball mill grinding experiments.

Denizsel Çökelti Demir ve Manganez Cevher Oluşumlarının Spilitik, Keratofir - Vaylburjitik Kayaç Birlikleri ile İlişkisi Üzerine Düşünceler
Sayfa 58-64 Çeviren : R. Özdoğan

 ÖZET :

Minette tipi (denizsel çökelti» demir cevheri ve

Karadeniz tipi (Tschiaturi, Nikopol v.s.) manganez

cevheri yatakları (4) oluşumlarının herhangibir mağmatik

olayla ilişiği olmayıp, bunlar tamamen, denizlere

taşınan detritik karasal malzemenin ve muhtelif

denizsel çözeltilerin Fe ve Mn ihtivalarının, kısmen

kapalı epikontinental deniz havzalarındaki alkali

şartları haiz C02 - zonlarında çözülerek yeniden

çökelmeleri sonucu oluşmuşlardır. Buna karşılık

kuvars-şist ve spilitlere ilişkin olarak oluşan

Lahn-Dill tipi «volkanik çökelti» demir cevherleri

(5) ve manganez zenginleşmelerini jeosenklinal deniz

tabanlarındaki eksalasyon ve termal kaynaklara

bağlamak gerekir. Burada cevher getiren çözeltiler

inisial mağmatizmanın son ayrışma ürünleridir.

Bu tip cevher yataklarının bazaltik, kuvarskeratofir

- vaylburjitik lâv ve tüflerle yakın alâkası çok karakteristik

olup, spilitik kayaç birliklerinin jeosenklinal

havzalar altında, az veya çok derinliklerde yatan

juvenil bazaltik intruzyonun ayrışması sonucu

meydana gelen ağır metal ve uçucu madde birikimi

ile ilişkisini kabul etmek icabeder.

Baz Metallerin Öğütme ve Flotasyoununda Komputer Kontrol Prosesi
Sayfa 65-79 O. Yalgın

 ABSTRACT :

Process control computers, which were first

introduced in 1959, are now being applied at a rapidly

increasing rate. A recent survey showed 2890

installations: an increase of 1319 over the previous

survey approximately a year earlier.

With the additional availability of on-line X - ray

analysis instrumentation experience is now being

gained with initial mining industry applications such

as grinding and flotation.

Following an outline of automatic control, process

computer and instrumentation techniques, a

discussion is presented on computer control systems

for mineral concentrating plants.

Progress on computer control in the mining industry

is now expected to be made more rapidly

than in the past because of the carry-over ofsystems

knowledge gained from applications in other industries

such as steel, chemical, petroleum and electric

utilities.