Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 12 - Sayı 3 (Mayıs 1973)
Kaya Şevlerinin Stabilitesi ve Stereografik İzdüşüm Yönetimi ile Stabilite Analizi
Sayfa Caner Zanbak

 ÖZET Bu makalede açık işletmelerde ve yüksekliği fazla kazılarda, önemli problemlerden biri öten, kaya şevlerinin stabilitesi konusu ve ele alınan kavramlar kısaca özetlenmekte ve kaya şevlerinde, çok görülen bir kayma tipi olan, bir kaya kamasının stereografik izdüşüm yöntemi ile stabilité analizinin esasları bir örnek üzerinde açıklanmaktadır. SUMMARY The concept of rock slope stability, which is one of the Important problems in the open cast mines and high cuts, is outlined and the principles of stability analyssi of wedge type failure by stereographic projection method are described on an example.

Komputer (Bilgisayar) ve Madencilik
Sayfa Turhan Armutcu

 Gün geçtikçe adından daha çok sözedilen çe­ şitli uygulama alanlarında daha çok kullanılan bilgisayarın toplum gözünde her sorunu kendiliğinden çözen olağanüstü, insanı aşan bir yaratık görüntü­ sü vardır. Bu görüntünün nedeni bilgisayarın çalışma ilkelerinin bilinmemesidir. Bu durumda bilgisayarın bir kaç saniyede karmaşık bir sorunu çözdüğünü gören veya duyan bir kimse, onu herhangi Dİr sorunu kendiliğinden çözebilen İnsanüstü bir makina olarak düşünebilmektedir. Bilgisayar herşeyden önce bir bilgi işleme aygıtıdır. Giriş olarak verilen bilgilerin, çeşitli «yalın ya da karmaşık» işlemlerden sonra kullanıcının arzuladığı hususlarda çıkış bilgisi veya sonuç elde edebilen makinadır. Bilgisayarı daha iyi anlamak için her «bilgi iş­ leme aygıtı gibi» bu aletin de İş görüşü [Yönetme, Programlama, Alet, Veriler (Ham madde), Son Ürün ve insanla olan irtibat] hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Aşağıda bu hususlar ayrı ayrı mütalaa edilecektir.

Tozölcer Aygıtlar
Sayfa Seçkin İnceefe

 Gelişen teknoloji bir sürü problemleri çözerken, kendi gelişimiyle de birtakım problemleri ortaya çıkarmaktadır. Önceleri madenciler yalmızca yer yüzünde çalışıyorlardı. Ancak, mineral kaynaklarının jeolojik dağılımı ve toplumların çeşitli gereksinmeleri, madencileri yer kabuğunun İç kısımlarına doğru yöneltti Derinlere inmek gereği ve çabaları maden teknolojisinin gelişimini doğurdu. Bugün madenciler 4000 metreye kadar inebilmededirler. Bu, bugünün sı­ nırları İçinde etkin ve hayli gelişmiş bir teknolojinin eseridir. Elbette birçok problemler de gelişen teknoloji ile ortaya çıkmıştır. Bu problemleri burada ayrı ayrı saymayacağız. Ancak konum ile ilgili olan bir problemden; «toz» dan bahsedeceğiz.

Orta Avrupa ve Türkiye`de Metalojeni - Mağmatizma ve Jeotektonik İlişkisi
Sayfa İsmail Seyhan

 

1 —Ö Z E T :

Türkiye ve  Orta Avrupa‘nın  maden yatakları, bulundukları bölgelerin tektonik ve magmatlk özel liklerine  sıkı  sıkıya  bağlıdırlar.  Alp-Jeosenkllnaline kuzeyden yaklaşan Orta Avrupa Labll Şelfi, yükse len ara masifleri ve çöken ara basenleri ile Anadolu‘nun Toros Jeosenklinallne kuzeyden yaklaşan la- bil  şelfini  andırmaktadır.  Her iki  labil  şelf Rus stabil  şelfinin devamı  olup cevherleşme özellikleri de birbirlerine  paraleldir. Alp-jeosenklinaline güneyden yaklaşan  labil şelf ise büyük ölçüde çökerek Ak- denizin  suları  altında  kalmıştır.  Toros  Jeosenklinallne güneyden yaklaşan labil şelf ise doğu Anado lu‘nun  bazaltik  lavları  lie  örtülmüştür.  Metalik  madenler bakımından zengin Bitlis, Pütürge ve Keban masiflerini  ve  bunların  arasındaki  çöküntü  havzalarını  ihtiva eden  Doğu Anadolu  labll  şelfi,  Türkiye sınırları  içinde fosfat ve petrol  bakımından zengin Güneydoğu  Anadolu   stabil  şelfine  dönüşmekte dir.

 

ZUSAMMENFASSUNG :

Die  Erzlagerstaetten  der Türkei  und  Mitteleuropas zeigen enge Zusammenhaenge zur Geotektonlk und zum Magmatismus jener Geblete, in denen sie auftreten. Der mitteleuropaeische Labllscheif im Norden der Alpen wèlst mit seinen aufsteigenden Massiven und  absinkenden                             Becken,  grosse  Ahnlichkeiten zu dem anatolischen Labllscheif im Norden der Taurus - Geosyklinale auf.  Die  belden  iabllen  Schelfe haben  aehnliche Vererzungstypen  und stellen die Fortsetzung  des  russischen  Stabllschelfs  dar.  Der südeuropaeische Labllscheif südiich der Alpen  ist grösstenteils   unter   das   Mlttelmeer  eingesunken, waehrend  der  südanatolische  Labllscheif  südiich des Taurus von postmiosaenen, basaltischen Vulka- nlten Ostanatoliens bedeckt ist. Dlese tektonische Einheit mit i h ren erzrelchen, aufsteigenden Mas siven  von  Keban,  Pölürge  und  Bitlis  sowle  mit ihren absinkenden  Becken  dazwlschen geht inner- halb  der türkischen  Grenzen  in  demerdölund  phosphatreichen  stabilen  Schelf  des  Südostanatollens über.