Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 10 - Sayı 3 (Mayıs 1971)
Deniz Plaserlerinin Ekonomik Jeolojisi
Sayfa Selçuk Demirsoy

 ÖZET: Sahil kumlarının ve Sığ - Sahil - Plaserlerinin, Derin - Deniz Mineral Teşekküllerinin ekonomik Jeolojisi; arama metodlıarr, jönetik yapıları ve değerlendirme imkânları genel olarak İzah edilmektedir. INHALT: Die montangeologische Bedeutung der Marinen Seifen und ihre genetischen Typen, die Aufsuchungs- und Untersuchungs Methoden werden in grossen Umrissen dargestellt. ABSTRACT: The exploration of on shore and off shore placers and their genesis will be described in general.

Betonarme Maden Galeri Tahkimatının Boyutlandırılması
Sayfa Ergin Arıoğlu

 ÖZET: Yaztfa, akrogaj, uzun Ömürlü ka t lağımları ve plâstik formasyonlarda acılan galerilerde tatbik edilen betonarme tahkimatxmn boyutlandirîlmasi anlatümişür. Konu, üç ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, betonarme galeri tahkimatının madencilikte tatbikatı, ikinci bölümde, betonarme galeri tahkimatının boyutiandınlması, ve bu konuda Terzaghi yük tablosunun uygulanması : Üçüncü bölümde, nümerik olarak büyük ekaantrMteIi basınca ve çekmeye maruz galeride kaplama kesitinin statik ve betonarme hesabı yapılmBş demi? teçWzatrômJ yerletemesi galeri kesitinde proje edilmiştir. ABSTRACT : The reinforced conctete design of gallery dimensions in long life pit fbottom roads and plastic formations has been fully explained. The subject is dealt in three sections : In first section, in the application of rein forced concrete in mine supports, in second section, the desing of gatery dimensions and application of Terzaghi load table, in third section, a numetrieal texample is made on eocentrlcal tensional loads and amount of steel needed is determined and of ateel needed is determined and placed on the gallery section.

Metalürjide Bakteri Liç`i
Sayfa vedat Altıok

 

Giriş :

 

Bundan evvelki yazımızda metalürjide bakteri Mçi genel hatları İle ele alınmıştı. Bu yazımızda laboratuarda  yapılan  bazı  bakteri İİÇİ tecrübeleri anlatılmakta sonuçlan veril­ mektedir.

1   -r-  Uranyum  :  .  Bu   konuda   ilk   labora­ tuar  çalışmaları  perkolasyon  liç  tekniğine da­ yanarak   kolonlarda  yapılmıştır  (2  Şekil   1. Laboratuarlarda  kullanılan  perkolasyon  kolo­ nunu   göstermektedir.    1/2   înç   altında   kırı­ lan  cevheı  -f  20  meş  ve —1/ 2  inç  arasında çeşitli       fraksiyonlara   ayrılmıştır
Polonya Taş Kömürü Ocaklarında Metan Mücadelesi
Sayfa Musa Şamgul

 Polonya taş kömürü havzalarında kısmen «hidrolik ramble» ve kısmen de «Demeta nizasyon» (metandan temizleme) ameliyelerinin tatbiki sayesinde istihsal gelişmiş, kazalar ve hasar tazminatları azalmış ve gazlı ocaklara dahi elektrik enerjisi sokulabilmesiyle ocaklarda istihsal konsantrasyonu sağ­ lanabilmiştir. Aşağıda, memleketimiz için faydalı olur düşüncesiyle arzettiğim ve tuttuğum notlar dan tercüme ettiğim muhtelif broşür ve istatistiki neşriyattan derlenen yazıda bilhassa «Demetanizasyon» üzerinde durulmaktadır.