Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 10 - Sayı 2 (Mart 1971)
Lateritik Alterasyonda Yıkanma ve Drenajın Rolü
Sayfa Güneş Caner

 ÖZET : Bu yazıda feldspatların alterasyon mekanizması ile alterasyon sırasında cereyan eden yıkanma ve dvenaj olaylarının Laterit, kaolen ve boksit teşekkülündeki mühim rolü izah edilmiye çalışılmıştır. RÉSUMÉ Le but de «et article est de donner une idée sur le mécanisme de L‘altération des feldspaths et d‘expliquer surtout le rôle important du lessivage et du cirainage, dans la formation des sol llatéritiques, des gisements de kaolin et de bauxites, pendant cette altération.

Tantalyum Nedir?
Sayfa Yılpar Kaynak

 Tantalyum, binlerce aktif kimyasal etken içinde aşınmaya mukavemeti bakımından fevkalade dikkati çeken bir metaldir. Öte yandan oksitinin özelliği ve ergime ısısının yükseklği yönlerinden yüksek maliyetine rağ­ men kullanılış yeri bulmakta ve rağbet kazanmaktadır.

Cevher Yataklarının İşletme Metodlarına Tesir Eden Faktörler ve Rasyonel İşletme Metodunun Seçimi
Sayfa Ergin Arıoğlu

 ÖZET : Tazıda, cevher yataklarının işletme metodlarma tesir eden önemli‘ faktörleri izah edilmiş vie bu faktörler çerçevesinde rasyonel işletme metodunun seçim usulleri belirtilmiştir. ABSTRACT : The paper describes the most important factors affecting the mining- methods of ore deposits, and in the light of these factors the selection of the most suitable method is explained.

Alkali Karbonatlı Kaya Reaksiyonu
Sayfa Kemal Güleç

 Bugün bütün mühendislik işlerinin temel elemanı ve ana maddelerinden birisi olan betonların Teknolojisi ve yapıda emniyetle kullanılmaları için bünyelerindeki elemanların detayları araştırılmakta ve normlariı yapılmaktadır. Beton içinde kullanılan agregalar % 9 dan fazla opal, tridimit ve kalseduvan gibi aktif silis veya bunları bulunduran dasit gibi asit volkanik kayaçlar ihtiva ederse, Alkali-Silis reaksiyonu olmakta ve bunun neticesinde betonlarda kırık ve çatlaklar oluş­ maktadır (Şekil 1 ). kırık sebebi kaba agrega olarak kullanılan fillit ile çimento arasındaki kimyasal reaksiyonlardı. 1940 yılında T. E. STANTON tarafından bu kısımda ilk yayın yapılmıştı (1). Bu ilk araştırmalar göstermiştir ki, opal fillit, dasit ve diğer asit volkanik kayalardaki aktif silis Portland çimentosundaki alkalilerle birleşerek bir jel meydana getirmekte, bu da çatlamalara sebep olmaktadır. Bilhassa çimento içindeki Alkaliler (NaaO + K 2 0 ) toplamı % 0,6 dan fazla ise, meydana gelen jel zarar meydana getirir. Tabii burada daha pek çok faktörler de vardır

Bir Mıknatıs Alanına İzole Edilmiş Bir Kutup Girince Bu Mıknatıs Alanının Kuvvet Çizgilerinin Denklemi ve Bunun Bir Model Üzerine Teorik Olarak Tatbikatının Düşünülüşü
Sayfa Ergun Temiz

 ÖZET Herhangi bir kuvvet alanına, izole edilmiş bir kutup gireırse, bu alan içinde bu kutuba km " vetler tesir etler (çekme ve itme). Alan dolayisıyle kuvvet çizgileri mevcuttur. İşte böyle bir alanda izole edilmiş bir kutup vasîtasayla, bu alanın kuvvet çizgilerinin denklemi elde ediliı. Bunun denklemi elde edilir. Bunun doğruluğunu da teorik bir modele tatbiki düşünülerek, teorisi burada incelenmiştir. ZUSAMMENFASSUNG Fais ein isolierter Pol in irgendwelches Feld gebradı wird, werden zwei Krâfte auf dem Pol (anzteheni, abstossen) in diesem FeM einwirken. Duroh, dieses Feld, gibt Kraftlinien. Man kann duran dlesen Pal İn soilöheim Feld die GleJchung der Kraftlinien foestimmen. The Richticgheit dieser Gleichung zur Anwendung auf ein Model als Théorie ist hier üfoerlegt iwerden.

Su ile Karıştırılınca Sertleşen Malzemeden Yapılan Galeri Refakat Barajları
Sayfa Dr. Manfred Genthe

 İleriye doğru çalışılan ayak göçertme metodunda, ayak başı ve ayak dibi galerileri, galeri tavanlarının göçükten etkilenmemesi için emniyete alınmış olmalıdırlar. Bu talebe uygun, yeterli bir galeri emniyet olarak, galeri sürmede veya ayıklama ameliyesinde elde edilen taşlardan ve ramble taşlarından 6 m genişliğinde yapılan mûtad galeri kuru taş duavrlarından başka, çift sıra ahşap domuz damlarından veya içlerine taş doldurulmuş domuz damlarından da istifade edilebilir. Müsait jeolojik ve çalışma şartlarında, galeri tavanının emniyeti için, göçük alanı­ nın galeriler tarafındaki kenarlarında tek sı­ ra ahşap veya içine taş doldurulmuş domuz damları kurulmasına da çalışma planı açı­ sından müsaade edilebilir. Domuz damları için münhasıran uçları düzeltilmiş yuvarlak ağaçlar veya köşeli ağaçlar kullanılır ve domuz damında ağaç uzunluğu muayyen bir öl­ çüyü geçmez. Bu uzunluk 2 m‘ye kadar olan damar-kalınlıklarında 1,2 m ve kalın damarlarda damar kalınlığının 0,6 katına baliğ olmalıdır.

Daire Kesitli Kuyuların Derinleştirilmesi İçin Yeni Bir Metod
Sayfa Dipl. Kurt Hage

 Son yıllarda İsveç‘deki Kurşun-Çinko maden ocaklarında kuyu derinleştirme için, kısaca «Spiral metodu» denilen yeni bir usûl geliştirilmiş ve başarı ile uygulanmıştır. Bu usûlde kuyu tabanına spiral formu verilir. Spiralin kademe yüksekliği, kuyu çapına ve derinleştirme yapılan arazinin şekline bağlı­ dır. Genellikle kuyu çapının lağım deliği uzunluğuna oranı 1,7 olmalıdır.

Huni Kapların En Uygun Hesabı
Sayfa Mehmet Akyurt

 ÖZET Taneli maimeze dolu huni biçimindeki kaplar iğin bir değer bağıntısı bulundu. Huni duvarındaki gerilimler hesaplanarak sınır fonksiyonları çıkarıldı. Side edilen denklem takımları­ nın bir hesaplayan marifetiyle çözülebileceğine işaret edildikten sonra ortaya konan teoıi maliyetin asgari tutulduğu iki misalle izah edildi. ABSTRACT A merit function is given for the optimum design of conical hoppers containing granular media. Stress field in the bin wall is formulated, and regional and functional constraints of the problem are discussed. Possibility of to illustrate the theory developed.

Metallürjide Bakteri Liç`i
Sayfa vedat Altıok

 ÖZET :

iyon   değiştiricileri,    «solvent  extraction»,   metal   indirgenmesi   V.s.   j    gibi   metodlar  dtşında hidrometoturjide   son    gelişmelerden   biride    bakteriler   vasıtasıyla   liç   yapma   usulüdür.   Bu   metod her  ne kadar  mznn  zaman  alırsa  da  yine  de  sok    ekonomiktir.    Memleketimizin     zengin    sülfürü} cevherlerilndeki  metaller,  işletmelerdeki  cüruf  ve  artıklarda   bulunan   kıymetli   metaUer   bakteri   İl ci   (sayesinde   kazanilaMWr.    ı

 

 

SUMMABR   :

 

One  of  the  recent developments in  the  hydrometallurgy,  after solvent  extraction,  ion  ex c hangers,  metal  precipitation  etc.,  is  course  the teaching by bacteria.  Although  it  is  a time con suming process,  its  economic  advantages  are considerable.  The sulphide ores,  stages and various tailings  can  be  subjected  to  bacterial leaching  to recover the metals.